Historik och stadgar

Våra stadgar - länk

 

 

 

Historik

 

HBF – då och nu

 

 

En aprildag 1890

 

Två män vandrar småpratande på den blöta stigen i Pålsjö denna aprildag 1890 och samtalsämnet kommer in på Norra hamnen. Man är på gång där. Nästa vår skall det bli invigning. Kung Oscar skall komma, säger den yngre av de två. Ja, det är då för väl att hamnbygget kom igång. Hälsingborg behöver

hamnutrymme om man skall fortsätta att gå framåt ‐ Och vi behöver en förening, säger den äldre. Se på Malmö. Där har byggmästarna gått samman. Det är tal att vi skall göra likadant. Den andre nickar. Jo jo, jag har också fått kallelse till mötet den 25 april.

 

Från Öresund blåser det snålt, himlen är grå. De båda vandrarna knäpper till ulstrarna – ett glas punsch på Mollberg skulle nog inte skada! Punschen värmer, cigarröken stiger i blåvita slingor mot taket Jo, jo, vi skulle nog allt bilda en förening, säger den äldre. När det fjärde glaset hälls upp är kvartingen slut ‐ Skål, bror, skål för den tiden och för det nya Hälsingborg – ett nytt Hälsingborg med stort rådhus, terrass, stenbocksstaty, färja och bro och allt vad du vill. Bror, en skål för framtiden.

 

Glasen höjs och den yngre säger att det här med bro, är egentligen en gammal historia. KristianIX pratade redan 1865 om både tunnel och bro. – Ja, tiden rinner iväg, ingenting blir tydligen gjort. Men en förening skall vi ha. Skål bror för ett enhälligt ja på mötet den 25 april.

 

Fredagen den 25 april 1890

 

Hittills har det varit si och så med ordningen på byggfronten med otaliga strejker och tanken på en förening har länge varit ett önskemål för att få en bättre sammanhållning byggmästarna emellan till fromma för såväl arbetsgivare och arbetstagare.

 

När byggmästaren Nils Andersson öppnar mötet denna fredagskväll väljs F. Lundgren till ordförande för mötet och N.B. Bentz väljs till protokollförare. Mötet beslutar enhälligt att bilda en förening och anta nästan identiska stadgar med Malmö Byggmästareförening.

 

Tisdagen den 20 maj 1890

 

Den 20 maj 1890 fastställdes formellt bildandet av Hälsingborgs Byggmästareförening (HBF) genom att Nils Andersson och H.P. Lindell justerade protokollet från den 25 april, vilket är ett år efter bildandet av Malmö Byggmästareförening – Sveriges första arbetsgivareförening. På möten den 20 maj är det uppbörd och F. Lundgren, B. Lundgren, Nils Andersson, Otto Olsson, A. Wilson, Peter Sjögren, S. Andersson, M. Bengtsson, P. Bergström, A. Kant, P. Kant, A.P. Delin, Th. Ljungberg och N.B. Bentz betalar vardera 5 kronor i årsavgift. Bentz går till sparbanken och gör första insättningen med 70 kr.

 

Samma handskrivna bankbok finns fortfarande i bruk med en behållning på nästan 40 000 kr. Det första bokslutet visade 32 årsavgifter à 5 kr plus 6 kr i böter för sen ankomst till möte.

 

Från 1890 till nutid

 

HBF var under lång tid framåt en renodlad arbetsgivareorganisation. Under första halvan av 1900‐talet var det stor oro på arbetsmarknaden med många strejker och 1920 var det en stor lockout som även berörde Helsingborg. Resultatet av lockouten var att var lönen höjdes till 1:60 i timman och 48 timmars lagstadgad arbetsvecka. 1930‐talet präglades också av många konflikter med strejker som följd.

 

Efter andra världskrigets slut ändrades bostadspolitiken radikalt genom bildandet av allmännyttiga bostadsföretag med stora fördelar vid långivning och marktilldelning, trots byggmästarnas livliga protester.

 

Det kommunala bostadsbolaget Hälsingborgshem bildades 1946 och det tillkom en ny medlemskategori, nämligen specialföretagen.

 

Årtiondena som följde var intensiva ur byggsynpunkt med bl.a. miljonprogrammet under 60‐talet, 

fusioner både på organisations‐ och företagsnivånivå, föreningen blev även branschinriktad. Även 70‐ och 80‐talet präglades av ett intensivt byggande medan 90‐talets bankkris skapade stor utslagning i bygg‐ och fastighetsbranschen.

 

Byggarnas Hus

 

HBF bildade 1964 tillsammans med åtta välkända lokala byggmästare ‐ Nils Axelsson, Harald Bengtsson, Ragnar Bengtsson, Stig Nilsson, Elis Jargård, Stig Svensson, Åke Ågren, Sune Hermansson redan 1964 Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB med en vision om att skapa BYGGARNAS HUS d.v.s. en fastighet som skapar mervärde för Hälsingborgs Byggmästare.

 

Under året 1971‐1972 uppfördes fastigheten på Gasverksgatan 9 som skulle kännetecknas av en hög byggmästarkvalitet. Som arkitekt anlitades ARTON arkitektkontor, Helsingborgs mest kända arkitektkontor där även den välkände arkitekten Jörn Utzon var verksam när huset ritades. För att ytterligare accentuera Helsingborgsprägeln utfördes fasaden i Hälsingborgstegel. Fastigheten blev välkänd iH elsingborg genom att Helsingborgs Tingsrätt under många år hade sin verksamhet i fastigheten.

 

Förändringar i verksamheten

 

1970 överförde HBF verksamheten till NSB – Nordvästra Skånes Byggförening genom ett samgående mellan Hälsingborgs, Ängelholms och Landskrona Byggmästareföreningar varigenom verksamheten kom att omfatta följande kommuner ‐ Helsingborg, Höganäs, Ängelholm Båstad, Åstorp, Bjuv, Örkelljunga, Klippan, Landskorna och Svalöv.

 

NSB Service AB (ett dotterbolag till NSB) bildades vid sammanslagningen för att avdrag skulle kunna erhållas för de allmänna serviceavgifterna – även en förutsättning för att få verksamheten att gå plus minus noll. Serviceavgifterna uppgick i början till nästan 1,5 mkr.

 

NSB förvärvade Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB 1978 för att säkerställa visionen om ett ”Byggarnas Hus”. Köpeskillingen utgjorde endast det dubbla nominella värdet eller 320 000 kr och finansierades genom ett lån från HBF.

 

NSB Service AB likviderades 1982 samtidigt Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB övertog serviceverksamheten och ändrade namn till NSB Service AB. Fastighetsförvaltningen motsvarade mer än

väl förväntningarna. Verksamheten gick med överskott och varje år skedde återbetalning av serviceavgifterna.

 

När NSB i mitten av 1990‐ talet beslutade att inte ta ut någon serviceavgift innebar det att medlemmarna slapp en avgift på nästan 2,4 mkr. Några nya medlemmar togs aldrig upp i HBF efter 1970 och verksamheten kom att bestå av medlemsvård för att främja den unika Hälsingsborgsandan. Detta skedde i samarbete med NSB. Medlemsvården genomfördes genom olika aktiviteter såsom sammankomster, studieresor och semesterboende i Spanien. I samband med byggkrisen i början av 90‐talet minskade medlemsantalet radikalt.

 

För att motverka det samt att en passivisering skulle drabba HBF intogs efter beslut på årsmötet år 2000 associerade medlemmar. 2000‐talets förändringar i organisation av byggarna i Sverige medförde att Byggmästareföreningarnas roll totalt förändrades och verksamheten i NSB övertogs av Sveriges Byggindustrier – BI, den nybildade rikstäckande organisationen. Såsom villkor för överlåtelsen fanns en avvecklingsklausul för att säkerställa servicen utöver basutbudet under högst fem år dock inte medlemsvården. För att utöver upprätthållandet av en hög servicenivå i Nordvästra Skåne med bibehållen medlemsvård drev HBF igenom en förändring av organisationsstrukturen. Förändringen innebar att NSB gick upp i HBF och att NSB Service AB återtog namnet Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB. Cirkeln var därmed sluten och BYGGARNAS HUS en realitet.

 

Det moderna HBF

 

I samband med förändringen av organisationsstrukturen anpassades även stadgarna så att alla medlemmar är personliga medlemmar och att nya medlemmar måste ha anknytning till Sveriges Byggindustrier (BI) samt vara verksamma i Nordvästra Skåne. I princip gäller att en gång medlem alltid medlem, förutsatt att man följer stadgarna och är en aktiv medlem.

 

Sveriges Byggindustrier ‐ BI

 

Initialt lämnade även HBF ett bidrag till BI för att säkerställa att servicenivån efter förändringen upprätthölls.

 

Föreningsverksamheten

 

Verksamheten vilar på en hög aktivitet från medlemmarna med stort deltagarantal på de olika aktiviteter som anordnas, allt för att HBF skall vara en levande sammanslutning med goda relationer mellan dess medlemmar till glädje för byggindustrin. I början av varje år avhålls årsmötet (på Parapeten) med välkomstdryck efter det formella årsmötet innan den väl tillagade måltiden med utsökt vin kan avnjutas. Under hela middagen sker olika former av uppträden samt med några spirituella och nostalgiska tal innan kaffet med avec dukas fram och orkestern bjuder upp till dans.

 

Under sensommaren äger heldagsutflykten rum, som ersatt den tidigare sedvanliga Köpenhamnsresan, till något eller några intressanta byggprojekt.

 

Det finns även en nostalgigrupp som instiftades i slutet av 1990‐talet med syfte att bibehålla de sociala kontakterna med dem som lämnade branschen i samband med byggkrisen (1990‐1993). Till en början var det kräftskivor innan Bengt Hylén och Bengt Lindskog började arrangera utflykter med historiska teman. Förutom en lunch så brukar dessa utflykter även sluta med en middag. Dessa utflykter har blivit så populära att redan någon timme efter att inbjudan gått ut så är det fullbokat.

 

Med anledning av det har Nostalgigruppen ett eget regelverk med associerande medlemmar, men öppen för alla medlemmar i HBF.

 

Det brukar även anordnas en golftävling, men det har hittills inte skett varje år.

 

Året avslutas med den traditionsenliga gåsamiddagen, som sedan 2011 går av stapeln på Gastro. Innan maten kommer på bordet så är det ett formellt men kort höstårsmöte innan någon inbjuden talare håller ett inspirerande föredrag i något aktuellt och intressant ämne.

 

Utöver ovanstående aktiviteter lämnar HBF bidrag till åtgärder som gynnar byggbranschen i Nordvästra Skåne och som tar tillvara det kulturella arvet i regionen, t.ex. återställning till ursprunglig trappa på Sofiero Slott, stadsmodellen beskrivande det gamla Helsingborg (placerad på Stortorget) m.m.

 

Hur är allt detta möjligt?

 

Den ovan beskrivna verksamheten i HBF sker helt och hållet genom det helägda dotterbolaget Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB – HBFAB – vars fastighet genererar överskott. Genom att ta 

kostnader för föreningsverksamheten får bolaget en icke avdragsgill kostnad vilket i realiteten är att se som en aktieutdelning till HBF. Den utdelningen är f.n. begränsad till 800 000 kr. En följd av att all verksamhet sker i bolaget blir att boksluten i i HBF blir identiska år från år eller på tillgångssidan aktier i HBFAB och den gamla bankboken medan skuldsidan motsvaras det egna kapitalet och med en soliditet på 100%.

 

Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB (HBFAB)

 

Fastigheten med adress Gasverksgatan 9 och Järnvägsgatan 41 uppfördes 1971‐72 kompletterades genom inköp av grannfastigheten Järnvägsgatan 39 för att genom en fastighetsreglering bli en och samma fastighet med registerbeteckningen Kalifornien 11.

 

Tingsrätten flyttade i början av 2000‐talet till en egen fastighet varefter i princip hela fastigheten var outhyrd. Beredskap för denna situation fanns framtagen och under ledning av styrelsen och en särskild arbetsgrupp genomfördes en genomgripande renovering och ombyggnad av fastigheten – en s.k. hyresgästanpassad funktionsentreprenad. I slutet av 2006 var ombyggnaden klar och när den sista hyresgästen flyttade in i början av 2007 var allt uthyrt samtidigt som fastigheten anpassats till dagens krav och normer. Därefter har förändringar skett till följd av myndighetskrav såsom PCB sanering och hissar samt hyresgästanpassningar för såväl nya som gamla hyresgäster. Fastigheten består idag av 8 509 kvm uthyrningsbara lokaler och 63 garageplatser med uthyrningsgrad på 99% respektive 81%. Hyresintäkter uppgår till drygt 9,2 mkr med ett driftsöverskott på 5,7 mkr.

 

Fastigheten såldes till Wihlborgs Fastigheter i slutet av 2017.

 

Konstsamling

 

Under åren har föreningen genom egna förvärv eller gåvor skapat en ansenlig och värdefull konstsamling som är noggrant dokumenterad för eftervärlden.

 

Jubileumsböcker

 

Vid föreningens 75 – års jubileum utgavs boken med titeln Hälsingborgs Byggmästareförening Förening 1890 – 1965.

 

Hus i hundra år är titeln på den jubileumsskrift som tillägnades föreningen i samband med 100 – årsjubileet 1990.

 

 

Ordförande genom tiderna

 

1890 ‐ 1916 Nils Andersson

 

1917 ‐ 1920 A.P. Retzner

 

1921 ‐ 1932 J. Malmström

 

1933 T.G. Karlsson

 

1934 ‐ 1943 J. Malmström

 

1944 ‐ 1954 Matts Eriksson

 

1955 ‐ 1965 Erik‐Ivar Wihlborg

 

1966 ‐ 1989 Harald Bengtsson

 

1990 ‐ 2007 Bengt Hylén

 

2008 ‐ Dick Persson

 

Rådgivare

 

Under alla år har föreningen anlitat kompetenta rådgivare från byråer med lång tradition i Helsingborg. Den nuvarande revisorn Bo Matson började arbeta med föreningen redan 1977 och efterträdde Gustav ”bedragares” påg Lennart Svensson år 1989. Föreningens juridiske rådgivare Christian Rosenberg efterträdde Holmberg & Siwe 1995.

 

Dessa båda rådgivare har varit oumbärliga, inte minst under den stora omdaningen under 2000-talet med nya stadgar bildandet av stiftelsen och rekonstruktionen av HBFAB.

 

Vad händer om HBF upphör (likvideras)?

 

Om beslut fattas att upplösa HBF skall hela behållningen gå till en nybildad stiftelse inom Lunds Tekniska Högskolas regi som skall verka för byggindustrins långsiktiga utveckling.Styrelse 2019


© Copyright. All Rights Reserved.