GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Hälsingborgs Byggmästareförenings verksamhet är Hälsingborgs Byggmästareförening (org.nr 843000-1779) eller Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB (org.nr 559119-1050) Florettgatan 27D, 254 67 Helsingborg, personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, din hemadress och ditt telefonnummer. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är golfspelare.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en samvaro). Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan på detta sätt bjuda in till våra sammankomster och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker i samband med att du ansöker om medlemskap i föreningen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina uppgifter till någon annan part.

Hälsingborgs Byggmästareförening kan däremot komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a. lagstiftning t ex sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig, detta kommer dock att innebära att ditt medlemskap i föreningen upphör.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hantera dina rättigheter

Begäran om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Ladda ner formuläret och svara på frågorna samt underteckna det. Skanna/fotografera och maila därefter formuläret till webmaster@byggarnashus.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Hälsingborgs Byggmästareförening. I mailet ska även bifogas en bestyrkt kopia av giltig id-handling.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand vårt Dataskyddsombud (DSO) eller Datainspektionen, se www.datainspektionen.se .

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på webmaster@byggarnashus.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.


(2018-05-22)© Copyright. All Rights Reserved.